Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Regulamin Konkursu "Odkrycia - Przeżycia

Regulamin Konkursu "Odkrycia - Przeżycia"

organizowanego w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013".


§1
Konkurs

Konkurs „Odkrycia - Przeżycia”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do instytucji publicznych oraz osób indywidualnych określonych w §4. 
 
§2
Cele Konkursu

 1. Zachęcenie początkujących i zaawansowanych użytkowników Internetu do wykorzystywania różnych narzędzi i serwisów internetowych, dających dostęp do informacji, wiedzy, edukacji i kultury.
 2. Promowanie wśród instytucji publicznych i organizacji pozarządowych innowacyjnych sposobów pracy z różnymi grupami wiekowymi.
§3
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02‐019, ul. Grójecka 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, (zwana dalej „FRSI”), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
   
 2. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji z Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
   
 3. Konkurs jest organizowany we współpracy z następującymi partnerami (dalej zwanymi Fundatorami): 

  a) Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a; 02-222 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 (zwany dalej „Microsoft”). 
  b) Telekomunikacją Polską S. A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Twarda 18, 00-105, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. Telekomunikacja Polska jest fundatorem nagród w Konkursie.
  c) UPC Polska UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136 (zwana dalej „UPC”). UPC jest fundatorem nagród w Konkursie i organizuje ich wysyłkę.
§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być:

  a. instytucja: biblioteka publiczna, szkoła, dom kultury, pracownia komputerowa lub inna instytucja/organizacja, która posiada komputery z bezpłatnym publicznym dostępem do Internetu i przestrzeń pozwalającą na zorganizowanie spotkania, w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”) i która dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu.
  b. osoba indywidualna, która weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez bibliotekę publiczną, szkołę, dom kultury, pracownię komputerową lub inną instytucję/organizację w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, w okresie od 18 do 24 marca 2013 roku (dalej „Uczestnik”) i która dokona zgłoszenia do Konkursu według zasad niniejszego Regulaminu.
   
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia  warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
   
 3. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział – nie dopuszcza się żadnych cesji.
   
 4. Każdy Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja związana z Konkursem będzie przekazywana przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 
   
 5. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu. 
   
 6. FRSI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych podmiotu przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody. 
   
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§5
Zasady i czas trwania Konkursu

Zasady zgłoszenia do konkursu dla instytucji/organizacji (biblioteki publicznej, szkoły, domu kultury, pracowni komputerowej lub inna instytucja/organizacja, która posiada komputery z bezpłatnym publicznym dostępem do Internetu i przestrzeń pozwalającą na zorganizowanie spotkania, w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”): 
 
 1. Pierwszym etapem jest rejestracja udziału w kampanii „Tydzień z Internetem 2013”. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.biblioteki.org od 18 lutego 2013 roku. Każda zarejestrowana instytucja/organizacja będzie widoczna na internetowej mapie instytucji, które zgłosiły chęć udziału w kampanii „Tydzień z Internetem 2013”. Pozwoli to na promocję kampanii i ułatwi potencjalnym wolontariuszom znalezienie instytucji/organizacji, którą mogą wesprzeć w realizacji spotkań w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”. Niedokonanie rejestracji nie uniemożliwia uczestnictwa w konkursie, o ile zrealizowane zostaną pozostałe etapy Konkursu.
   
 2. Drugim etapem jest zorganizowanie spotkania lub spotkań w tygodniu pomiędzy 18 a 24 marca 2013 roku według jednego z ośmiu zaproponowanych scenariuszy (dostępnych na stronie www.biblioteki.org) lub według własnego scenariusza zgodnego z celami konkursu. 
   
 3. Trzecim etapem jest zgłoszenie się do Konkursu poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.biblioteki.org, w terminie od 25 marca 2013 roku od godziny 0:01 do 15 kwietnia 2013 roku do godziny 23:59. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:

  a) dane instytucji/organizacji występującej w roli Uczestnika Konkursu oraz dane osobowe osoby zgłaszającej,
  b) link do fotoreportażu o uczestnikach spotkania zorganizowanego pomiędzy 18 a 24 marca 2013 roku w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013” pod hasłem „Teraz już wiemy, że...”, umieszczonego na ogólnodostępnej stronie internetowej instytucji/organizacji występującej w roli Uczestnika Konkursu lub na popularnej witrynie, z której korzysta społeczność lokalna. Poradnik, co powinień zawierać dobry fotoreportaż, znajduje się na stronie www.biblioteki.org.
  c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą instytucję/organizację do Konkursu w celach związanych z udziałem w tym Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym),
  d) oświadczenie osoby zgłaszającej, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób, które znajdują się w fotoreportażu (wzór zgody znajduje się na www.biblioteki.org).

  Zasady zgłoszenia do konkursu dla osób indywidualnych:

 4. Zgłoszenie się do Konkursu poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.biblioteki.org w terminie od 25 marca 2013 roku od godziny 0:01 do 15 kwietnia 2013 roku do godziny 23:59. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:

  a. dane osoby indywidualnej występującej w roli Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email),
  b. dokończenie trzech zdań dotyczących spotkania, w których Uczestnik Konkursu wziął udział w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013”:

  i. Najbardziej zaskoczyło mnie...
  ii. Teraz już wiem, że...
  iii. Internet dla mnie to...

  c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem w tym Konkursie (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym), a w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego (zaznaczenie okienka w formularzu konkursowym).
   
 5. Za poprawne zgłoszenie do Konkursu uważa się wypełniony i wysłany formularz konkursowy zawierający:

  a) w przypadku instytucji/organizacji – dane określone w pkt: 3a, 3b, 3c, 3d,
  b) w przypadku osoby indywidualnej – dane określone w pkt. 4a, 4b, 4c.
   
 6. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać jeden poprawnie wypełniony formularz konkursowy. Za zgłoszenie konkursowe będzie uważane jedynie to zgłoszenie, które zostało wysłane w pierwszym poprawnie wypełnionym formularzu konkursowym zapisanym na serwerze. 
   
 7. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego zgłoszenia konkursowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i wypowiedzi, a także korzystania z materiałów zamieszczonych w zgłoszeniu, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszeniaprzesłania zgłoszenia konkursowego oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w serwisie www.biblioteki.org i innych serwisach promujących cele Konkursu.
   
 8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za korzystanie przez FRSI lub podmioty upoważnione przez FRSI ze zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zgłoszenia lub jego części.
   
 9. Konkurs jest moderowany przez FRSI. FRSI ma uprawnienie do niedopuszczenia, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika Konkursu, zgłoszenia konkursowego, które:
  a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
   
 10. Odpowiedzialność FRSI i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.
§6
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez FRSI, składająca się z przedstawicieli instytucji lub organizacji będących partnerami kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, w tym między innymi: FRSI, Microsoft sp. z o.o., Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacji Inicjatyw Oświatowych, Laboratorium EE.
   
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w następujących grupach:

  a) 3 laureatów wśród instytucji/organizacji,
  b) 16 laureatów wśród osób indywidualnych
   
 3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody rzeczowe:

  a) nagroda dla instytucji/organizacji – pakiet Microsoft Office 2013 (oprogramowanie biurowe), przekazany przez Microsoft sp. z o.o.,
  b) nagroda dla instytucji/organizacji - aparat cyfrowy przekazany przez UPC Polska,
  c) nagroda dla instytucji / organizacji – aparat cyfrowy przekazany przez UPC Polska,
  d) 3 nagrody dla osób indywidualnych – aparaty cyfrowe przekazane przez UPC Polska,
  e) 3 wyróżnienia dla osób indywidualnych – wizyta w Ogrodach Innowacji Orange Polska,
  f) 10 wyróżnień dla osób indywidualnych – myszki komputerowe, klawiatury, słuchawki  przekazane przez Microsoft.
   
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu www.biblioteki.org do 15 maja 2013 roku.  
   
 5. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
   
 6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie reklamacji.
   
 7. Laureaci Konkursu, niezależnie od publikacji wyników na internetowej stronie Konkursu, zostaną w ciągu 3 dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez FRSI o przyznaniu im - nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Laureaci są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia przez FRSI nagrody umowy darowizny. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody. 
   
 8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.
   
 9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub niespełnienia wymogów podanych w ust.7, nagroda przepada. 
   
 10. FRSI i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. 
   
 11. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem kuriera okażą się nieskuteczne. 
§7
Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że utwór w nim zawarty nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że do utworów zawartych w relacji przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek zawarty jest w zgłoszeniu konkursowym, a także, że posiadają prawo do korzystania z innych materiałów w nim zawartych.
   
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają FRSI nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  b) wprowadzenie do pamięci komputera,
  c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  e) nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
  f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez FRSI,
  h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,
  i) dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.  
   
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zgłoszeń konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
   
 4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 
   
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko FRSI na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w zgłoszeniu konkursowym w związku z korzystaniem przez FRSI  z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić FRSI z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
§8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika Konkursu będącego instytucją/organizacją oraz danych osób indywidualnych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia Konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, a także w celach promocyjno–marketingowych (np. udostępnianie danych do publicznej wiadomości na stronach FRSI) i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania) oraz za wyjątkiem partnerów Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie. 
   
 2. Po stronie osób zgłaszających Uczestnika Konkursu będącego instytucją/organizacją, leży obowiązek uzyskania zgód od osób fizycznych, których dane osobowe mogą pojawić się w zgłoszeniu konkursowym. Zgoda, o której tu mowa, powinna uwzględniać możliwość wykorzystania danych w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, a także w celach promocyjno–marketingowych FRSI.
   
 3. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technicznej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
   
 4. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 5. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Odkrycia – Przeżycia. Tydzień z Internetem 2013”.
§9
Odpowiedzialność za przesyłki

FRSI, Microsoft sp. z o.o., Telekomunikacja Polska SA i UPC Polska nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji. 
 
§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej konkursu www.biblioteki.org.
   
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do FRSI, na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org z dopiskiem: konkurs „Odkrycia - Przeżycia”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez FRSI w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości. 
   
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.